سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ برفرض ضرورت اشکالی ندارد.
0
5 سال 0 Answers 725 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ کتابهای ایشان از جمله منابع قابل استناد و اعتماد است. بدون شک با توجه به احاطه ایشان به مبانی کلامی و فلسفی و نیز قرآن و حدیثی، به مطالب و افاضات ایشان بیشتر می توان اعتماد کرد ...
0
7 سال 0 Answers 405 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که بوجود آمدن این امراض از طریق پارازیت های ارسالی قطعی بوده و یا احتمال عقلائی داده شود که چنین است، به طور حتم ارسال آن حرام و ارسال کنندۀ آن ها ضامن خواهد ...
0
8 سال 0 Answers 438 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض اول سؤال، عقیقه مستحبّ مؤکّدی بوده و انجام آن در روز هفتم بهتر است و در فرض دوم سؤال برای هر بچّه یک عقیقه لازم است.
0
8 سال 0 Answers 524 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ در فرض سؤال سوء استفاده یک فرد یا چند نفر، مجوز دخل و تصرف و ایجاد محدودیت دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت ارتباطات در نوع ارائه خدمات و تنظیم ارتباطات نمی شود، چراکه دستگاه های ...
0
9 سال 0 Answers 510 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ گناه هر کسی به خود او مربوط است ولی اگر کسی با این کار فردی را تشویق به گناه کند، به اندازۀ اثری که گذاشته مؤاخذه خواهد شد.
0
9 سال 0 Answers 434 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ موضوع سؤال بسته به تشخیص نمازگزار است؛ بدین معنا که اگر با رسیدگی به وضعیت بیماران، کار آنها سریع تر انجام شده و در امر درمان یک بیمار تسریع می شود، این کار ارجحیت دارد اما اگر ...
0
9 سال 0 Answers 463 views

سوال
با سلام و تحیت؛ با عنایت به توجه افراد در جاگذاشتن سکه های مورد سؤال، تصرف در آنها بلااشکال است مگر اینکه مطابق مقررات، این سکه ها می بایست در اختیار آن مجموعه قرار بگیرد که در اینصورت نمی توان آنها ...
0
9 سال 0 Answers 442 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ افشاي اسرار در عموم به هيچ وجه جايز نيست مگر در مواردي كه فرد آنقدر خطرناك باشد كه افشاي سر او در جلوگيري از خطر اثرگذار باشد كه تشخيص اين معنا مشكل است ولي در مواردي كه ...
0
10 سال 0 Answers 470 views