سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال می توان زکوات مالی و تبرعات خصوصاً زکات فطره را در مورد بیماران مورد سؤال مورد استفاده و مصرف قرار داد.
0
10 سال 0 Answers 656 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ با توجه به اینکه رعایت شئون افراد لازم بوده و اسلام آن را امضا کرده است، در تمام فروض مذکور در سؤال افراد با رعایت شئون اگر در آمد مناسب نداشته باشند چه به صورت دفعی باشد ...
0
10 سال 0 Answers 848 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ فطریه آنها بر عهده کسی است که آنها را تأمین می کند و غذا می دهد. برای راهنمائی بیشتر، به مسئله 2279 رسالۀ توضیح المسائل مراجعه شود.
0
11 سال 0 Answers 8461 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال پس از آنکه تمام هزینه های سالانه مورد نیاز را کسر کردید، باید یک پنجم مابقی آن را -هر مقداری که شد- به عنوان خمس پرداخت نمائید. زکات نیز فقط مربوط به ...
0
11 سال 0 Answers 578 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ بعد از کنار گذاشتن هزینۀ سالانه و چیزهائی که مورد نیاز زندگی است، اگر چیزی اضافه ماند، خمس دارد. در مبحث زکات هم توضیح مفصل آن در رساله توضیح المسائل آمده است.
0
11 سال 0 Answers 643 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ زکات و خمس مورد توجه فقیهان که از آنها به واجبات مالی تعبیر می شود، هر جا واجب باشد میان زن و مرد مشترک است و تفاوتی ندارد کمااینکه این موضوع در کفن میت ...
0
11 سال 0 Answers 506 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال زکات موضوعیت ندارد و اگر قصد جدی وجود دارد که در جهت موارد مذکور در سؤال صرف شوند، خمس هم تعلق نمی گیرد. در غیر این صورت پرداخت خمس آنها واجب است.
0
11 سال 0 Answers 362 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که مورد نیاز مسجد باشد، مانعی ندارد.
0
11 سال 0 Answers 518 views

سوال
با سلام و تحیت؛ شکی نیست که مصارف وجوهات مربوط به جایی است که مورد رضایت خداوند، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)باشد. قطعا اگر در جایی امت اسلام برای تقویت بنیانهای فرهنگی به پشتوانه های مالی نیاز پیدا کند، بدون شک ...
0
11 سال 0 Answers 565 views