سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ این نوع روایات به عنوان ملاهم شناخته می شوند. ملاهم جمع ملهمة به معنای پیشگوئی یا إخبار از آینده است که اصل آن به رسول خدا بازمی گردد که در فتح مکه با سلمان در میان گذاشته ...
0
7 سال 0 Answers 626 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ تاریخ میلاد امام موسی ابن جعفر(ع)، علی الظاهر در ماه صفر است و در آن اختلافی نیست ولی در تاریخ شهادت امام مجتبی(ع) به تعبیر مورخان اختلاف شدید وجود دارد. بنابراین ترجیح با ولادت است و شیعیان در ...
0
7 سال 0 Answers 519 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ کلمه انگشت، ید و امثال ذلک به صورت کنایی در این موارد به کار برده شده است و به معنی قدرت است چون به طور معمول قدرت از طریق دست و انگشتان دست آشکارمی شود، بنا براین رسول ...
0
8 سال 0 Answers 640 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ضمن سپاس از دقتی که صورت گرفته است، صحیح است که ظاهر آیه تنبیه است لیکن با دقت به ادامۀ آیه و آیات بعدی به وضوح مشخص می شود که این عتاب مربوط به آن دو نفری ...
0
8 سال 0 Answers 441 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ درباره حضرت زهرا(س) و مصایبی که بر آن بزرگوار گذشته است مطالب قابل تامل فراوان است. ممکن است درباره بعضی از آن مصائب و مشکلات افرادی از اهل سنت و یا افرادی ...
0
10 سال 0 Answers 532 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ عصمت اصطلاحی که همان مصونیت از گناه، خطا، سهو و نسیان که در اثر ایمان حقیقی و خود را در برابر حق مطلق دیدن و از خدا ترسیدن بدست می آید، ...
0
10 سال 0 Answers 501 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با توجه به اینکه ذکر امام علی(ع) در همه جا مستحب است، اگر به عنوان ذکر مطلق گفته شود جائز و بلکه مستحب است؛ اما اگر به عنوان جزء نماز و ...
0
10 سال 0 Answers 453 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ قیاس کردن برده داری بر شرب خمر صحیح نیست؛ برای اینکه برده داری در آن روزگار و در عرف جامعه آن روز، مانند شرب خمر زشت و مورد استنکار مردم نبود ...
0
10 سال 0 Answers 488 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ این حدیث را شیخ حر عاملی در جلد بیست وسائل الشیعة در کتاب نکاح آورده و حدیث از حیث سند؛ اگرچه به دلیل عبدالله‌بن قاسم حضرتی مشکل دارد، چون در لسان رجالیون ...
0
10 سال 0 Answers 498 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ جواب سؤال اول: کتاب های چهارگانه: من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، تهذیب و استبصار شیخ طوسی و اصول و فروع کافی شیخ کلینی از منابع مورد اعتماد و اعتبار علمای شیعه است ...
0
10 سال 0 Answers 549 views