سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ اگر منظور از خود ارضائی این باشد که انسان با فکر، نگاه به عکس و یا فیلم همسر و یا مانند اینها کاری کند که از خودش منی خارج شود، از مصادیق ...
0
9 سال 0 Answers 270 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتی که همسر آیندۀ شما فرد افضا کننده باشد، رابطۀ با او در صورت عدم ترمیم، حرام ابدی است ولی در صورت ترمیم مانعی ندارد.
0
9 سال 0 Answers 281 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که زن دائمی باشد، رضایت همسر لازم است. در مورد توضیحات بیشتر به مسائل 3759 به بعد از رساله عملیه ویراست دوم مراجعه شود.
0
9 سال 0 Answers 203 views

سوال
با سلام و تحیت؛ صرف آمدن ترشحات و رطوبت ها، روزه را باطل نمی کند، مگر در صورتی که طرفین بدانند رطوبت های خارج شده منی است که در اینصورت اگر نزدیکی بین مرد ...
0
9 سال 0 Answers 269 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که نیاز به روابط جنسی در حد ضرورت وجود دارد، خود این امر می تواند از عوامل طلاق باشد ولی با حفظ زوجیت و ازدواج قبلی، ارتباط با دیگران زنا با زن ...
0
9 سال 0 Answers 246 views

سوال
با سلام و تحیت؛ نزدیکی با همسر در ایام حیض و در روزهای ماه مبارک رمضان که طرفین روزه هستند و نیز در حال احرام، حرام است و در ایامی مانند عید فطر و امثال آن مانعی ندارد. ...
0
9 سال 0 Answers 623 views