سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ اگر منظور از خود ارضائی این باشد که انسان با فکر، نگاه به عکس و یا فیلم همسر و یا مانند اینها کاری کند که از خودش منی خارج شود، از مصادیق ...
0
8 سال 0 Answers 140 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که زن دائمی باشد، رضایت همسر لازم است. در مورد توضیحات بیشتر به مسائل 3759 به بعد از رساله عملیه ویراست دوم مراجعه شود.
0
8 سال 0 Answers 111 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که نیاز به روابط جنسی در حد ضرورت وجود دارد، خود این امر می تواند از عوامل طلاق باشد ولی با حفظ زوجیت و ازدواج قبلی، ارتباط با دیگران زنا با زن ...
0
8 سال 0 Answers 125 views

سوال
با سلام و تحیت؛ نزدیکی با همسر در ایام حیض و در روزهای ماه مبارک رمضان که طرفین روزه هستند و نیز در حال احرام، حرام است و در ایامی مانند عید فطر و امثال آن مانعی ندارد. ...
0
8 سال 0 Answers 105 views