سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ضمن سپاس از توجه به مطلب مورد سؤال، آیۀ مذکور در صدد بیان امر به معروف و نهی از منکر در روابط بین زن و شوهر است. در مواردی که زن و شوهر بنای بر جدا شدن ...
0
7 سال 0 Answers 874 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ زن بدون مجوز شرعی حق ممانعت از مورد سؤال را ندارد و در عین حال مرد نیز حق اعمال خشونت در این قبیل موارد را ندارد.
0
7 سال 0 Answers 670 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ ارتباط با مرد دوم در فرض سؤال زنا بوده و زنا هم عده ندارد و زن، به شوهرش حرام ابدي نيست.
0
10 سال 0 Answers 730 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: نسبت به مرد دوم، نه از ناحیۀ زن زنا محسوب می شود و نه از ناحیۀ مرد ولی نسبت به مرد سوم، قطعاً زن مرتکب زنا شده است. پاسخ سؤال دوم: چون در رابطه ...
0
10 سال 0 Answers 787 views

سوال
با سلام و تحیت؛ مطابق مصرحات شریعت در ارتباط با عده، "قول زن" مورد قبول است مگر آنکه شخص "علم به خلاف" داشته باشد.
0
, 10 سال 0 Answers 557 views

سوال
جواب: باسلام و تحیت؛ در صورتیکه نکاح صحیح بین طرفین جاری شده باشد، مرد به تمام مهریه مدیون است مگر در صورت طلاق و بواسطه عدم دخول که قهراً نیمی از مهریه به عهده مرد خواهد بود. ...
0
11 سال 0 Answers 575 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر ارتباط مشروع نباشد و مرد متاهل همسرش پیشش نبوده و یا در صورت حضور همسر، استمتاعاتش برآورده نشده باشد زنای او محصنه محسوب نشده و مجازاتش یکصد تازیانه می باشد.
0
11 سال 0 Answers 532 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ سئوال اول:اشکالی ندارد و جایز است. سئوال دوم: در فرض سئوال اشکالی ندارد.
0
11 سال 0 Answers 573 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ خیر، غسل واجب نمی شود مگر در صورتی که با یکدیگر جماع کنند و یا از کسی منی خارج شود.
0
11 سال 0 Answers 742 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ تمکین زن از نظر شرعی وقت خاصی ندارد، ولی بهتر آن است که شوهر نیز حالات روحی و آمادگی زن را برای چنین عملی رعایت کند و رابطه با رضایت طرفین انجام شود. ...
0
11 سال 0 Answers 428 views