سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سئوال، تمام افرادی که در این امر مشارکت دارند مرتکب حرام شده اند و اگر همه آنها به یک اندازه و بطور مشترک در این امر دخالت داشته باشند، همگی ...
0
9 سال 0 Answers 215 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در غیر حالت ضرورت جایز نیست و در هر صورت اگر عضوی را بردارند و به شخص دیگری پیوند بزنند، بنابر احتیاط واجب باید دیه بپردازند.
0
9 سال 0 Answers 197 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر فرد آسیب دیده عمداً خودش را در معرض آسیب قرار دهد، هیچ حقی ندارد؛ اما در صورتی که اشتباهاً خودش را در معرض آسیب قرار دهد و راننده آسیب زننده هم تعمدی نداشته ...
0
9 سال 0 Answers 207 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با تاکید بر اینکه دیه هرکدام، مجزا از دیگری است، برای پاسخ کامل تر رجوع شود به رسالۀ توضیح المسائل، مسائل3704 و 3705، صفحۀ640.
0
9 سال 0 Answers 208 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ سقط جنین چه روح در آن دمیده شده باشد و یا خیر، حرام است ولی اگر پزشک متخصص و مورد اعتماد، زنده بودن مادر را متوقف بر سقط جنین تشخیص دهد و یا بقای ...
0
9 سال 0 Answers 220 views

سوال
با سلام و تحیت؛ کتک زدن فرزندان، حرام است مگر در حد تادیب که در آنصورت هم نباید بدن کودک سیاه، کبود و زخمی شود و در صورت بوجود آمدن هر کدام از این موارد، کفاره ندارد ولی هم ...
0
9 سال 0 Answers 215 views

سوال
با سلام و تحیت؛ با بودن برادر و خواهر ، نوبت به برادر زاده نمی رسد.
0
, , 9 سال 0 Answers 209 views