سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در فرض سؤال استرداد آن لازم نیست. پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال اگرچه برای تشخیص موضوع و حدود و ثغور جنایت وارده، از علوم و دانش های مربوط باید کمک گرفت، لیکن فروض ...
0
7 سال 0 Answers 381 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ دیه بر عهده کسی است که مباشرتاً سقط را انجام می دهد مگر اینکه صاحب نطفه ابراء نماید که در این صورت به عهده صاحب نطفه است. این فرض در نطفه مشروع یا نامشروع فرقی نمی کند.
0
8 سال 0 Answers 388 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ همانطوریکه در رساله بدان اشاره شده است، در صورتیکه عقیم نمودن جایز نبوده و ممنوع باشد، عقیم کننده هم مرتکب گناه شده و نیز ضامن دیه است.  
0
, 9 سال 0 Answers 427 views

سوال
پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛ فرض دیه نصف در جائی است که فردی زنی را کشته و اولیای دم وی و ورثه او، تقاضای قصاص نکنند و بخواهند دیه را بگیرند؛ بنابراین نصف دیه مرد را بنابر قول ...
0
10 سال 0 Answers 367 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه مثلاً 24 میلیون تومان باشد،یک ششم آن که چهار میلیون تومان است، میان پدر و مادر در صورت زنده بودن، بصورت برابر تقسیم می شود و اگر همسر ،مرد باشد یک چهارم ...
0
10 سال 0 Answers 349 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ دولت اسلامی موظف است این نوع موارد را با دقت، شناسائی و راههای تدارک و جبران آنها را اگرچه از بیت المال باشد، ارائه دهد.
0
10 سال 0 Answers 331 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ همانطوریکه در مساله 3761 از رساله ویراست دوم نیز بدان اشاره شده است، در صورتیکه عقیم نمودن جایز نبوده و ممنوع باشد، عقیم کننده هم مرتکب گناه شده و هم ضامن دیه است.
0
10 سال 0 Answers 358 views