سوال
سئوال: سلام من دانشجویی هستم که در اسپانیا در حال ادامه تحصیل هستم. چند سوال داشتم درباره مسایل مختلف که همه رو یه جا میپرسم. در اینجا یک نوع ماهی وجود دارد به نام bonito که بسیار ...
0
10 سال 0 Answers 512 views

سوال
باسلا و تحیت؛ ؛مطابق مساله 3791 رساله، پرنده حلال گوشت را از دو راه می شناسند. یک:بال زدن آنان در حال پروازشان بیش از بال نزدنشان باشد و راه دوم داشتن انگشت جدا مانند انسان، سنگدان ...
0
10 سال 0 Answers 348 views

سوال
با سلام و تحیت؛ بنده اهل کتاب را پاک می دانم و معاشرت و استفاده از طعام آنان - غیر از گوشت هائی که نیاز به تزکیه دارند - را بلااشکال می دانم.
0
10 سال 0 Answers 356 views

سوال
با سلام و تحیت؛ بنده اهل کتاب را پاک می دانم و معاشرت و استفاده از طعام آنان - غیر از گوشت هائی که نیاز به تزکیه دارند - را بلااشکال می دانم.
0
10 سال 0 Answers 373 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در غیر گوشت، هر جا شکی صورت گرفت محکوم به حلیت و طهارت است و تحقیق دربارۀ آن لازم نیست.
0
10 سال 0 Answers 408 views