سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر شخصی که گوشت را پخته از اهل کتاب باشد، خوردن آن غذا مانعی ندارد و در ماهی، به مسلمان بودن صیاد، نیازی نیست و اگر ماهی زنده ...
0
10 سال 0 Answers 405 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ چون بر طبق روایت، رسول خدا(ص) آن را تحریم کرده است و باید توجه داشت ملاک در مستی، شانیت مستی آور است، اگرچه ممکن است شخصی بخاطر عادت، با نوشیدن مقادیر زیادی هم مست ...
0
10 سال 0 Answers 1466 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که مست کننده نباشد، مصرف آن مانعی ندارد.
0
10 سال 0 Answers 599 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ظاهراً راه قانونی ندارد، مگر آنکه بتوانید رضایت جد پدری را جلب کنید که از این طریق راحت تر به نتیجه می رسید.
0
10 سال 0 Answers 258 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که از غذاهائی استفاده نکنند که در آنها از مواد گوشتی استفاده شده، مانعی ندارد.
0
10 سال 0 Answers 336 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر الکل صنعتی باشد، نجس نیست و خوردن آن هم در فرض سئوال اشکالی ندارد، اما اگر الکل صنعتی نباشد، نجس است و خوردن آن هم جایز نیست؛ هرچند که مقدارش بسیار اندک باشد ...
0
10 سال 0 Answers 368 views

سوال
با سلام و تحیت؛ معیار حلیت در حیوانات دریائی، فلس داشتن آنان است و اگر حیوان دریائی فلس نداشته باشد، خوردن آن جایز نیست.
0
10 سال 0 Answers 376 views