سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ پاسخ سؤال اول: فرض سؤال خلاف شرع بوده و حرام است. پاسخ سؤال دوم:.تمام ورزش ها و کارهای تفریحی از قبیل ماشین سواری، اسب سواری، شنا و... که دلیل بر حرمت آنها نیست مصداق تفریح می باشد. پاسخ سؤال ...
0
3 سال 0 Answers 481 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ در صورتی که شک در خون بودن و خون نبودن دارد،به شک خود اعتنا نکند و در صورتی که به خون بودن آن اطمینان داشته باشد خوردن آن حرام است ؛ مگر آنکه آنقدر کم باشد که عرفآ ...
0
10 سال 0 Answers 814 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ به دلیل اینکه فاضلاب آب مضاف محسوب شده و به طور معمول با نجاسات آمیخته است، برای مصارف قید شده در سؤال، یا نیازمند استحاله بوده و یا اتصال به آب جاری و یا کر مطلق، اگرچه ...
0
10 سال 0 Answers 474 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ گراز به طور حتم جزو درندگان بوده و حرام گوشت محسوب می شود ولی معلوم نیست بتوان احکام نجاست مربوط به خوک را بر آن جاری ساخت.
0
, 10 سال 0 Answers 2169 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ درصورتی که الکل موجود در نوشیدنی، مست کننده باشد، بطور مطلق حرام است، چه کم باشد چه زیاد و درصد آنهم فرقی نمی کند و اگر معلوم نباشد که مست کننده ...
0
11 سال 0 Answers 699 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ جایز است؛ مگر در صورتی که اطمینان پیدا کنید که ادعای آنها در مورد حلال بودن اشتباه است.
0
11 سال 0 Answers 611 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ ماهی های حرام، اگر برای خوردن مسلمان مورد معامله واقع شوند، ممنوع و حرام اند ولی چون عرفاً مال محسوب شده و خرید وفروش آن به غیر مسلمان بلا مانع است و ...
0
11 سال 0 Answers 550 views