سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال زکات موضوعیت ندارد و اگر قصد جدی وجود دارد که در جهت موارد مذکور در سؤال صرف شوند، خمس هم تعلق نمی گیرد. در غیر این صورت پرداخت خمس آنها ...
0
7 سال 0 Answers 7 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر بنایش بر آن است که آن خانه را محل مسکونی خودش قرار بدهد جزء مؤونه محسوب است و در صورتی که افزایش قیمت پیدا کند، مادامی که به فروش نرفته، پرداخت ...
0
7 سال 0 Answers 10 views

سوال
سؤال: باعرض ادب و احترام خدمت مرجعیت مکرم از آن جهت که وهابیون،برای مبارزه با شیعه و مرجعیت و تضعیف اعتقاد شیعیان و گمراه نمودن ایشان هزینه های فراوانی صرف شبکه های ماهواره ای وهابی میکنند.ودر ...
0
7 سال 0 Answers 8 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: به صورت طبیعی و عادی نمی توان این هزینه را انجام داد مگر در صورت انحصار، به طوری که از راه دیگری امکان مصرف چنین هزینه ای وجود نداشته باشد. پاسخ ...
0
7 سال 0 Answers 9 views

سوال
با سلام و تحیت؛ شکی نیست که مصارف وجوهات مربوط به جایی است که مورد رضایت خداوند، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)باشد. قطعا اگر در جایی امت اسلام برای تقویت بنیانهای فرهنگی به پشتوانه های مالی نیاز پیدا ...
0
7 سال 0 Answers 8 views

سوال
با سلام و تحیت؛ فرض سوال مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.
0
7 سال 0 Answers 8 views