سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر مازادی بدست نیاورده اید و همه این کارها و تدبیرها، برای تهیه مسکن بوده که موونه است، در خرید منزل قبلی ، خمس تعلق نمی گیرد و ...
0
7 سال 0 Answers 12 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال که فرد حقوق بگیر است و اندوخته ای ندارد، نباید خمس بپردازد. معیار زیاده روی در خرج نیز این است که فرد، درآمدهای خود را خدای ناکرده در مصارفی ...
0
7 سال 0 Answers 13 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ آری، شما می توانید نیمی از خمس را در راه رفع نیازهای محرومان شهرتان مصرف کنید.
0
7 سال 0 Answers 12 views

سوال
پاسخ:با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر صاحب خانه با عین مال متعلق خمس، غذائی تهیه کرده و در اختیار قرار دهد، خوردن آن غذا جایز نیست مگر اینکه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد ...
0
7 سال 0 Answers 13 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه مقدار طلب و بدهی یکسان و وقت هر دو رسیده باشد، آن دو را محاسبه نمی کنند و خمس ندارد و تنها خمس نقد را واجب است بپردازد و اگر مقدار طلب ...
0
7 سال 0 Answers 13 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ درصورتی که حتی اگر خمس سپرده های بانک از ابتدا داده نشده باشد و این سپرده ها برای مسکن و اخذ وام برای خرید مسکن و امثال آن که از ضرورتهای ...
0
7 سال 0 Answers 12 views