سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال می توانید ماهانه مبالغی را پرداخت کرده و در آخر سال از خمس مالتان کسر نمائید؛ اما در مورد هدیه اگر بیش از حد نیاز باشد، باید خمس آن پرداخت شود.
0
8 سال 0 Answers 245 views

سوال
باسلام و تحیت؛ خُمس که در لغت به معنای یک پنجم است، در اصطلاح فقهی به معنای یک پنجم درآمد مازاد بر مؤونه معنا شده است و مبنای تشریع آن، آیۀ 41 از سورۀ مبارکه انفال بوده و به همین جهت ...
0
8 سال 0 Answers 243 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر مازادی بدست نیاورده اید و همه این کارها و تدبیرها، برای تهیه مسکن بوده که موونه است، در خرید منزل قبلی ، خمس تعلق نمی گیرد و ...
0
9 سال 0 Answers 263 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال که فرد حقوق بگیر است و اندوخته ای ندارد، نباید خمس بپردازد. معیار زیاده روی در خرج نیز این است که فرد، درآمدهای خود را خدای ناکرده در مصارفی ...
0
9 سال 0 Answers 234 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ آری، شما می توانید نیمی از خمس را در راه رفع نیازهای محرومان شهرتان مصرف کنید.
0
9 سال 0 Answers 207 views

سوال
پاسخ:با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر صاحب خانه با عین مال متعلق خمس، غذائی تهیه کرده و در اختیار قرار دهد، خوردن آن غذا جایز نیست مگر اینکه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد ...
0
9 سال 0 Answers 190 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه مقدار طلب و بدهی یکسان و وقت هر دو رسیده باشد، آن دو را محاسبه نمی کنند و خمس ندارد و تنها خمس نقد را واجب است بپردازد و اگر مقدار طلب ...
0
9 سال 0 Answers 238 views