سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ فرض سؤال کاری غیر اخلاقی بوده و توصیه نمی شود. لازم به تأکید است شهرداری موظّف به رعایت حقوق حیوانات بوده و رفتارهائی را بروز دهد که موجب تضییع حقوق حیوانات نگردد.
0
9 سال 0 Answers 474 views