سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ظاهراً راه قانونی ندارد، مگر آنکه بتوانید رضایت جد پدری را جلب کنید که از این طریق راحت تر به نتیجه می رسید.
0
8 سال 0 Answers 151 views