سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ حریم صفت مشبهه از ماده حرام، محرم و حرمت به معنای ممنوع بودن می باشد کمااینکه حلال و محلَل در مقابل حرام و محرم، به معنی جایز و مباح بودن است. بنابراین چیزهائی که حرام و محرم محسوب ...
0
7 سال 0 Answers 456 views