سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در اجرای این حد، مبنا بر اقرار فرد و یا شهادت شاهدین است. بنابراین با آزمایش و امثالهم نمی توان حد را اجرا کرد.
0
8 سال 0 Answers 495 views

سوال
با سلام و تحیت؛ مبنا وریشه مالکیت، به کار صحیح برمی گردد، حال این کار می تواند عملی، مادی و یا می تواند فکری باشد. بنابراین کتاب و یا مقاله، محصول فکر متفکر است و توسط او بوجود آمده و ...
0
11 سال 0 Answers 447 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، پسر محکوم به یکصد ضربه شلاق بوده و زنای محصنه در مورد زن، به دلیل عدم اشباع شدن از سوی همسر صدق نمی کند و زن نیز، محکوم به یکصد ضربه شلاق ...
0
11 سال 0 Answers 477 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در نظام حقوقی اسلام، اصل اولی حمایت از حرمت و کرامت همه بشریت است و در قرآن کریم، کشتن یک انسان بی گناه، برابر با کشتن نوع انسان و حقیقت انسانیت به حساب آمده است ...
0
11 سال 0 Answers 412 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در مسائلی که اسلام برای فرد حکم اعدام تعیین کرده، فرقی بین دختر باکره و دیگران نیست.
0
11 سال 0 Answers 1031 views