سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ تبري و تولي بيش از آنكه بار عملي داشته باشد، امر قلبي ست به اين معنا كه انسان با خداي عالم و اولياء او دوست و همراه بوده كه از آن تولي تعبير مي كنند و از ...
0
7 سال 0 Answers 112 views