سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مورد از موارد غش بوده و درآمد حاصل از طریق آن نامشروع است.
0
7 سال 0 Answers 537 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سؤال اول اشکالی ندارد. در فرض سؤال دوم قیاس مورد با بخت آزمائی و قمار، قیاس مع الفارق است. در بخت آزمائی متعلق بیع مجهول است و در قمار نیز اکل مال به باطل است ولی در ...
0
9 سال 0 Answers 526 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: خرید و فروش سهام مانند دیگر معاملات است. گاهی معامله روی عین واقع می شود و گاهی روی سهم که در این جهت فرقی نمی کند و فقها این موضوع را در باب ...
0
10 سال 0 Answers 640 views