سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ بلوغ تکلیفی با تمام شدن 15 سال قمری برای پسران و اتمام نه سال قمری برای دختران محقق می شود اگرچه ممکن است برای برخی بلوغ ، زودرس باشد؛ اما بلوغ غیر تکلیفی ممکن است با توجه ...
0
10 سال 0 Answers 449 views