سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مدح اهل بیت(علیهم السلام) جزء شعائر دینی است و از اعمال سیاسی – عبادی ای محسوب می شود که قصد قربت در انجام آنها شرط است؛ طبعاً افراد مذکور در سؤال در فرض آنچه توضیح ...
0
, 11 سال 0 Answers 701 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در تمام مواردی که انسان موضوع را بدرستی شناخته و حکم شرعی آن را بداند و احتمال اثر نیز داده و مفسده ای بر امر به معروف و نهی از منکر مترتب نباشد، باید ...
0
11 سال 0 Answers 385 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در صوتیکه مرد احتمال دهد بواسطه امر به معروف وی، همسرش دچار تغییر می شود ولی خدای نکرده این دستور الهی را ترک کند و این عدم امر به معروف، در شرایط پیش آمده ...
0
11 سال 0 Answers 363 views

سوال
با سلام و تحیت؛ 1-باید از راه امر به معروف و نهی از منکر و با رعایت شرایط آن وارد شد؛ اگرچه از طریق قطع رابطه با وی سعی در نهی از منکر شود، اما نباید به آبروی وی ...
0
11 سال 0 Answers 483 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: امر به معروف و نهی از منکر در صورتی است که معروف و منکر محرز شود و صرف احتمال اینکه افراد مرتکب منکر شوند - با حفظ حدود و شرایط مذکور در سؤال ...
0
11 سال 0 Answers 401 views