سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر روز اول و دوم اعتکاف بوده و عدم حضور زن در کنار شوهر با حق استمتاع تنافی داشته باشد، اجازه شوهر شرط است ولی اگر روز سوم اعتکاف باشد، اجازه شوهر شرط نیست ...
0
11 سال 0 Answers 586 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، واجب است پس از پایان اعتکاف آن را قضا کند. لازم به ذکر است اتیان قضای اعتکاف فوری نیست، اگرچه مسامحه در آن نیز جایز نیست.
0
11 سال 0 Answers 533 views