سوال
با سلام و تحیت؛ 1- مطابق روایت هارون بن حمزه، اگر یک حیض دیده باشد باید تا دو ماه دیگر عدّه نگهدارد و اگر ندیده باشد باید تا سه ماه عدّه نگهدارد. 2- اموال مورد نظر در ملکیت زن باقی ...
0
8 سال 0 Answers 89 views

سوال
با سلام و تحیت؛ طلاق دو نفر مسلمان در هر جای دنیا، باید مطابق با شرایط اسلامی باشد از جمله اینکه مرد یا خودش و یا کسی به عنوان وکیل او، صیغۀ طلاق را جاری کند ولو اینکه این ...
0
8 سال 0 Answers 90 views

سوال
با سلام و تحیت؛ عقد دائم و موقت قابل جمع نیست در صورتی که قبلا عقد موقت داشته و بخواهد عقد دائمی بخواند یا باید مدت آن تمام شده باشد و یا مدت را بخشیده باشد در غیر این ...
0
8 سال 0 Answers 93 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در روایات باب، کلمه غلام آمده است و آن کلمه، ظهور در غیر بالغ دارد و اشکالی که از صاحب جواهر نقل شده است وارد است و از همین رو در مسأله 3180 توضیح المسائل ...
0
8 سال 0 Answers 108 views

سوال
با سلام و تحیت و نیز سپاس از دقت نظری که دارید؛ با این وجود توضیحات زیر لازم به نظر می رسد: الف) زن همانند مرد در انجام کارهای اجتماعی، عبادی، سیاسی و نیز معاملات مستقل است و نیازی به ...
0
8 سال 0 Answers 123 views