سوال
با سلام و تحیت؛ ادعای زن در مورد عادت ماهیانه حجت است و قبول می‌شود، و بنابراین طلاق بصورت صحیح واقع نشده و باطل است. اگر طلاق به صورت صحیح واقع شده باشد، با توجه به توضیحات در سؤال، رجوع ...
0
9 سال 0 Answers 230 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر در عقد شرط شده باشد که طرف مقابل اعتیاد نداشته باشد، در صورت اثبات اعتیاد بعد از نکاح، حق فسخ برای دیگری محفوظ است. در فرض سؤال اگر با قصد فسخ نکاح به زن گفته ...
0
9 سال 0 Answers 219 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر در عقد شرط شده باشد که طرف مقابل اعتیاد نداشته باشد، در صورت اثبات اعتیاد بعد از نکاح، حق فسخ برای دیگری محفوظ است. در فرض سؤال اگر با قصد فسخ نکاح به زن گفته ...
0
9 سال 0 Answers 187 views

سوال
با سلام و تحیت؛ ظاهراً طلاق اول صحیح بوده و بنابراین نیاز به نگهداشتن عده جدید نیست.
0
9 سال 0 Answers 207 views

سوال
با سلام و تحیت؛ 1- مطابق روایت هارون بن حمزه، اگر یک حیض دیده باشد باید تا دو ماه دیگر عدّه نگهدارد و اگر ندیده باشد باید تا سه ماه عدّه نگهدارد. 2- اموال مورد نظر در ملکیت زن باقی ...
0
9 سال 0 Answers 217 views

سوال
با سلام و تحیت؛ طلاق دو نفر مسلمان در هر جای دنیا، باید مطابق با شرایط اسلامی باشد از جمله اینکه مرد یا خودش و یا کسی به عنوان وکیل او، صیغۀ طلاق را جاری کند ولو اینکه این ...
0
9 سال 0 Answers 224 views

سوال
با سلام و تحیت؛ عقد دائم و موقت قابل جمع نیست در صورتی که قبلا عقد موقت داشته و بخواهد عقد دائمی بخواند یا باید مدت آن تمام شده باشد و یا مدت را بخشیده باشد در غیر این ...
0
9 سال 0 Answers 199 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در روایات باب، کلمه غلام آمده است و آن کلمه، ظهور در غیر بالغ دارد و اشکالی که از صاحب جواهر نقل شده است وارد است و از همین رو در مسأله 3180 توضیح المسائل ...
0
9 سال 0 Answers 255 views

سوال
با سلام و تحیت و نیز سپاس از دقت نظری که دارید؛ با این وجود توضیحات زیر لازم به نظر می رسد: الف) زن همانند مرد در انجام کارهای اجتماعی، عبادی، سیاسی و نیز معاملات مستقل است و نیازی به ...
0
9 سال 0 Answers 270 views