سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ قطعاً در مواردی که شراکت وجود دارد، به دلیل اینکه هر کدام از شرکاء سهمشان مشاع است، هیچ کدام بدون اجازۀ دیگری حق تصرف ندارد و اگر اینگونه تصرف ...
0
8 سال 0 Answers 112 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر نزد یک عالم دین شناس ثابت شود که همسر شما اصول دین را در حالت عادی و از روی اختیار و نه عصبانیت انکار می کند، باید از ...
0
8 سال 0 Answers 96 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ لازم است حتی با زبان غیر از عربی، عقد را بخوانند و صرف رضایت دو طرف، مشروعیت آور نیست و باید استغفار کنند.
0
8 سال 0 Answers 79 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که با حکم دادگاه صالح و جامع الشرایط و با طی مراحل قانونی، طلاق ولو غیابی خوانده شده باشد کفایت می کند و پس از تمام شدن ...
0
8 سال 0 Answers 81 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر در ضمن عقد حتی بصورت ابتدائی هم چنین وکالتی از سوی شوهر به زن داده شده باشد، اقوی آن است که مرد حق ابطال وکالت ...
0
8 سال 0 Answers 93 views

سوال
با سلام و تحیت؛ لازم به توضیح است که شرایط دوران حضرت امام موسی بن جعفر(ع)، سخت ترین و پرفشارترین دوران خلافت عباسیان بر اهل بیت(ع) و دوران قدرت هارون و اوج سلطه اوست ...
0
8 سال 0 Answers 111 views

سوال
با سلام و تحیت؛ لازم به توضیح است که شرایط دوران حضرت امام موسی بن جعفر(ع)، سخت ترین و پرفشارترین دوران خلافت عباسیان بر اهل بیت(ع) و دوران قدرت هارون و اوج سلطه اوست و ...
0
8 سال 0 Answers 84 views