سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ چنين ازدواجي از نظر شرعي اشكالي ندارد و منع عموي دختر، مانع صحت عقد نيست.
0
9 سال 0 Answers 422 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در فرض سؤال علي الظاهر ازدواج با فرد دوم حرمت ندارد اگرچه توصيه نمي شود.
0
9 سال 0 Answers 321 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ اجازه پدر در اصل عقد، شرط صحت عقد نيست اگرچه اخلاقاً براي تقويت بنيان خانواده، امري لازم به نظر می رسد. بنابراين در فرض سؤال، اراده پدر موجب بطلان و محدوديت در عقد نيست.
0
9 سال 0 Answers 298 views

سوال
جواب: باسلام و تحیت؛ در صورتیکه نکاح صحیح بین طرفین جاری شده باشد، مرد به تمام مهریه مدیون است مگر در صورت طلاق و بواسطه عدم دخول که قهراً نیمی از مهریه به عهده ...
0
9 سال 0 Answers 233 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ اصل اولی در اسلام و در بحث زناشوئی، این است که زن و مرد باید هم کفو یکدیگر باشند چه از حیث شئون خانوادگی و چه در بحث موقعیت ...
0
9 سال 0 Answers 235 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ بر شوهر واجب است خرجی همسرش را بصورت متعارف بپردازد حال اگر متعارف محل زندگی، جنس است باید جنس تهیه کند و اگر متعارف نقدی است، نقدی که بصورت ...
0
9 سال 0 Answers 226 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که آزمایش اسپرم ضرورت داشته باشد برای مثال اگر طرف گرفتار ویروسهای خاصی باشد که بجز اسمناء راهی برای بدست آمدن و آزمایش آن وجود نداشته باشد، ...
0
9 سال 0 Answers 247 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ دختری که عقد کرده در اختیار شوهر است و نفقه او هم شرعاً بر عهده اوست و اگر جائی بخواهد برود در صورتیکه با حق استمتاع شوهر در تضاد ...
0
9 سال 0 Answers 211 views