سوال
جواب: باسلام و تحیت؛ در صورتیکه نکاح صحیح بین طرفین جاری شده باشد، مرد به تمام مهریه مدیون است مگر در صورت طلاق و بواسطه عدم دخول که قهراً نیمی از مهریه به عهده ...
0
8 سال 0 Answers 85 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ اصل اولی در اسلام و در بحث زناشوئی، این است که زن و مرد باید هم کفو یکدیگر باشند چه از حیث شئون خانوادگی و چه در بحث موقعیت ...
0
8 سال 0 Answers 104 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ بر شوهر واجب است خرجی همسرش را بصورت متعارف بپردازد حال اگر متعارف محل زندگی، جنس است باید جنس تهیه کند و اگر متعارف نقدی است، نقدی که بصورت ...
0
8 سال 0 Answers 87 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که آزمایش اسپرم ضرورت داشته باشد برای مثال اگر طرف گرفتار ویروسهای خاصی باشد که بجز اسمناء راهی برای بدست آمدن و آزمایش آن وجود نداشته باشد، ...
0
8 سال 0 Answers 101 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ دختری که عقد کرده در اختیار شوهر است و نفقه او هم شرعاً بر عهده اوست و اگر جائی بخواهد برود در صورتیکه با حق استمتاع شوهر در تضاد ...
0
8 سال 0 Answers 89 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در امر نکاح علاوه بر اینکه رضایت دو طرف شرط است، اما عقد شرعی هم باید به صورت صوتی اجرا شود؛ هرچند به صورت تلفنی باشد.
0
8 سال 0 Answers 92 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر اسم مستعار مشیر به آن شخص باشد و با آوردن آن اسم اراده شدن او فهمیده شود، ایرادی ندارد.
0
8 سال 0 Answers 72 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ 1- لازم نیست، اما اخلاقاً بهتر است تا رضایت آنها هم جلب شود. 2- هرچند که مادر شرعاً چنین حقی ندارد، اما اخلاقاً بهتر است ...
0
8 سال 0 Answers 98 views