سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ اگر دچار عسر و حرج باشد، می‌تواند تقاضای طلاق کند.
0
3 ماه 0 Answers 51 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت ؛ در فرض سؤال پرداخت مهریه با همان تمکین بار اول، بر مرد واجب می شود لیکن در صورت عدم تمکین مجدّد پرداخت نفقه واجب نیست و تصمیم در مورد ازدواج مجدّد با خود فرد است و ...
0
3 ماه 0 Answers 57 views

سوال
پاسخ: باسلام وتحیّت؛ در فرض سؤال می بایست شرعاَ به قول و قرار خود عمل کنند.
0
3 ماه 0 Answers 47 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: احتیاط در نگهداشتن عده است. پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال اگرچه به نظر می رسد عده لازم نیست ولی از بعضی از ادله عده چنین استفاده می شود که نوعی دستور تعبدی است پس احتیاط ...
0
3 سال 0 Answers 130 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ شرط عدم سکونت مشترک در یک محل، نه باطل است و نه مبطل عقد لیکن شرط عدم فرزندآوری اگر به صورت دائم باشد، در نکاح دائم باطل است ولی مبطل عقد نیست اما در نکاح موقت اشکالی ...
0
5 سال 0 Answers 141 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال در صورتی که ادامه این زندگی به صورت انفرادی حالت اضطرار یافته و عملاً ادامه آن برای فرد سخت باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه صالحه تقاضای طلاق کند.
0
5 سال 0 Answers 119 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ظاهر قضیه همین است که فرد مدت صیغه را بخشیده است؛ بنابراین نیازی به تحقیق نیست و موارد صورت گرفته صحیح است.
0
6 سال 0 Answers 138 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال اول به دلیل اینکه ممتنعی وجود ندارد، چنین حکمی نمی تواند از سوی حاکم صادر شود. سؤال دوم نیز از پاسخ سؤال اول مشخص شد.
0
6 سال 0 Answers 134 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال رجوع محقق شده و ابطال یا عدم ابطال سند به جهت شرعی نقشی ندارد.
0
6 سال 0 Answers 115 views