سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ بدون شک در همه مسائل مصلحت کودک مهم است و قرائن و شواهد نشان می دهد که این اجازات به صورت عام و کلی نیست بلکه در مواردی است که این ازدواج باعث حفظ و سلامت کودک است ...
0
4 ماه 0 Answers 85 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ علی الظاهر موارد مذکور تعبدی صرف نیست؛ بنابراین اگر با علم وجدانی و از طریق کارشناسی مطمئن به دست آید که یک بیماری خطرناک تر از بیماری های گفته شده وجود دارد، می توان حکم بر جواز فسخ ...
0
4 ماه 0 Answers 99 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال ظاهر یر اصل مقدم است بنابراین خوانده شدن عقد محرز بوده و طرفین هر دو به خوانده شدن عقد اعتراف دارند و ظاهر آن است که عقد نکاح با این خصوصیات از اراده و قصد ...
0
9 ماه 0 Answers 173 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال اگر اجرای صیغه طلاق واجد شرایط شرعی و فقهی بوده باشد - مانند حضور شاهدین عادلین یا احراز عسر و حرج به صورت عادی و متعارف برای زن و مانند آن- ظاهرا طلاق اشکالی ندارد.
in progress 0
9 ماه 0 Answers 145 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ اگر دچار عسر و حرج باشد، می‌تواند تقاضای طلاق کند.
0
1 سال 0 Answers 183 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت ؛ در فرض سؤال پرداخت مهریه با همان تمکین بار اول، بر مرد واجب می شود لیکن در صورت عدم تمکین مجدّد پرداخت نفقه واجب نیست و تصمیم در مورد ازدواج مجدّد با خود فرد است و ...
0
1 سال 0 Answers 259 views

سوال
پاسخ: باسلام وتحیّت؛ در فرض سؤال می بایست شرعاَ به قول و قرار خود عمل کنند.
0
1 سال 0 Answers 200 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: احتیاط در نگهداشتن عده است. پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال اگرچه به نظر می رسد عده لازم نیست ولی از بعضی از ادله عده چنین استفاده می شود که نوعی دستور تعبدی است پس احتیاط ...
0
4 سال 0 Answers 300 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ شرط عدم سکونت مشترک در یک محل، نه باطل است و نه مبطل عقد لیکن شرط عدم فرزندآوری اگر به صورت دائم باشد، در نکاح دائم باطل است ولی مبطل عقد نیست اما در نکاح موقت اشکالی ...
0
6 سال 0 Answers 303 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال در صورتی که ادامه این زندگی به صورت انفرادی حالت اضطرار یافته و عملاً ادامه آن برای فرد سخت باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه صالحه تقاضای طلاق کند.
0
6 سال 0 Answers 273 views