سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ نص قرآن کریم است که"للذّکر مثل حظّ الانثیین" یعنی هر مردی(در مواردیکه که منشا وراثت، پدری است) دو برابر زن ارث می برد ولی پروردگار عالم این کسری حظّ و بهره را از ...
0
9 سال 0 Answers 229 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ظاهراً مراد از دختر مجرد، دختر تنها وارث است. بله، در این صورت که وارث تنها یک دختر است، چه شوهر کرده باشد و یا نکرده باشد و چه بعد از شوهر کردن طلاق ...
0
9 سال 0 Answers 189 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که فرد اهدا کننده واقعی و با نیتی جدی، سند را به عروس هدیه کرده باشد، هدیه متعلق به عروس بوده و دیگران شرعاً حق مزاحمت ندارند ولی اگر چنین نباشد، کمااینکه ...
0
9 سال 0 Answers 221 views

سوال
با سلام و تحیت؛ با بودن برادر و خواهر ، نوبت به برادر زاده نمی رسد.
0
, , 9 سال 0 Answers 209 views