سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ سند دال بر این است که ملک متعلق به مادر است و اگر کسی ادعایی دارد، باید ثابت کند. در فرض دوم نیز از ملک ارث نمی برند چراکه ملک به نام مادر است نه پدر.
0
8 ماه 0 Answers 104 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ فروض سؤال خلاف قاعده است بنابراین جایز نیست و صرفا محرومیت در ارث در جائی جایز است که دستور شارع وجود داشته باشد.
0
3 سال 0 Answers 140 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در صورتی که انتقال سند به نام عمو واقعی نبوده و سوری باشد، اگر وصیتی در کار است فقط در ثلث اموال نافذ است و اگر وصیت نامه ای در کار نباشد، کل اموال مربوط به ورثه بوده ...
0
3 سال 0 Answers 140 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ یکی از مهمترین مباحث فقهی، بحث ارث است که از آن "فرائض" تعبیر می شود؛ در باب ارث مواردی فرض می شود که در سؤال هم ذکر شده: مانند کسی که فوت کرده و وارثی غیر از یک ...
0
4 سال 0 Answers 134 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ در فرض سؤال مادامی که (مادر بزرگ) در قید حیات است، حق استفاده از زمین مربوط به او می باشد و به عنوان سهم الارث به کسی نمی رسد.
0
5 سال 0 Answers 150 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال زمین به دختر به طور منجز واگذار شده و شرط چون خلاف نصوص است باطل است و هیچگونه بدهی بر دختر مزبور متوجه نیست.
0
6 سال 0 Answers 122 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال در اصل زمین، وراث دو برادر فوت شده نیز شریک اند اما در منافع و ارزش افزوده و آبادی های صورت گرفته، صرفاً سه برادر احیا کننده زمین و وراثشان حق تملک دارند.
0
6 سال 0 Answers 122 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که وصیت نداشته، حق نداشته اند بدون اجازۀ وراث باقیمانده، این مبالغ را هزینه نمایند بلکه فقط حق برداشت به اندازۀ ضرورت که همان هزینه کفن و دفن است را داشته اند. اما اگر میت ...
0
7 سال 0 Answers 144 views