سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در پاسخ به سؤالات ارسالی، توجه به موضوعات زیر ضروری است؛ مطابق نصّ قرآن کریم، قتل یک انسان بی گناه برابر قتل نوع انسان است و نیز حیات یک انسان، مانند حیات نوع بشریت است؛ از طرفی ...
0
11 سال 0 Answers 299 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اول باید عرض شود که محروم کردن زندانیان سیاسی و یا غیر سیاسی از حق انتخاب وکیل، علاوه بر اینکه خلاف قانون است، جرم بوده و حرام است و شکنجه ...
0
11 سال 0 Answers 311 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ علاوه بر قصاص، محکوم به تعزیر نیز هستند.
0
11 سال 0 Answers 402 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛تعداد ماهها در قرآن، دوازده ماه است که چهار تای آنها حرام نامیده شده اند ؛ نکته جالب اینجاست که اعراب جاهلی برای ماههای حرام، حرمت قائل بوده، در این ماهها جنگ و ...
0
11 سال 0 Answers 506 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، دو شاهد در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض می کنند؛ بنابراین هر دو از حجیت افتاده و خیانت نیز ثابت نمی شود.
0
11 سال 0 Answers 604 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که مرد باز جو، مرتکب خلاف شرع نشود، متهم را مورد ضرب و شتم قرار ندهد، با نگاه تهدید، ارعاب و شهوت به وی نگاه نکند و بازجوئی، در حد پرسش و ...
0
11 سال 0 Answers 415 views

سوال
با سلام و تحیت؛ ممکن است مهلت خواستن، به جهت امحاء اثر صوری و حقوقی پرونده باشد و آن را نمی توان اقرار به جرم محسوب داشت، چراکه در اقرار صراحت، آزادی کامل، عدم ارعاب و نبودن در ...
0
11 سال 0 Answers 293 views

سوال
با سلام و تحیت؛ فرض سئوال مشروط بر آن جایز است که فتوا و منبع آن معتبر باشد؛ برای مثال از کتابهائی مانند جواهر الکلام و یا تحریر حضرت امام(ره) و فتوای کسی باشد که در ...
0
11 سال 0 Answers 424 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در نظام حقوقی اسلام، اصل اولی حمایت از حرمت و کرامت همه بشریت است و در قرآن کریم، کشتن یک انسان بی گناه، برابر با کشتن نوع انسان و حقیقت انسانیت به حساب آمده ...
0
11 سال 0 Answers 424 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اصل بر صحت معامله است، اما در صورتی که ورثه بینه‌ای ارائه کنند و ادعایشان را اثبات کنند، معامله باطل است.
0
11 سال 0 Answers 309 views