سوال
...
0
11 سال 0 Answers 340 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که مرد مورد نظر با مادر همسر صاحب خانه، نزدیکی کرده باشد، دختران آن خانم ربیبه او محسوب شده و برایش حرام ابدی اند و هیچوقت نمی توانند با او ازدواج ...
0
11 سال 0 Answers 329 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که آمدن ترشحات موجب لذت بردن و سستی بدن آنان شود، حتی اگر خارج هم نشود بنابر احتیاط واجب باید غسل کند.
0
11 سال 0 Answers 357 views

سوال
با سلام و تحیت؛ بجز سوره های چهارگانه ای که سجده واجب دارند، می توانند بقیه را بخوانند، ولی باید مراقب باشند دست و بدنشان با کلمات و اسماء الهی تماس نداشته باشد.
0
11 سال 0 Answers 1328 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر دیدن لکه ادامه پیدا کرد اما قبل از تمام شدن روز دهم قطع شد، احکام خون حیض را دارد؛ اما اگر دیدن لکه خون ادامه پیدا نکرد و یا آنکه از روز دهم گذشت، ...
0
11 سال 0 Answers 372 views

سوال
با سلام و تحیت؛ 1- مطابق روایت هارون بن حمزه، اگر یک حیض دیده باشد باید تا دو ماه دیگر عدّه نگهدارد و اگر ندیده باشد باید تا سه ماه عدّه نگهدارد. 2- اموال مورد نظر در ملکیت زن ...
0
11 سال 0 Answers 328 views