سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سؤال اصطلاحاً "حُرمت جمع بین أختین" خوانده شده و به این معناست که در زمان واحد هر دو آنها نمی توانند همسر یک مرد باشند اگرچه وقتی از یکی جدا شود، می تواند با دیگری ازدواج ...
0
7 سال 0 Answers 148 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال تصمیم با خود زن می باشد.
0
, , 8 سال 0 Answers 144 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ سرمه کشیدن، ابرو کشیدن و چیدن ابرو، قطعاً زینت محسوب می شود مگر در موارد خاص پزشکی، و استفاده از آنها برای غیر، حرام است؛ اگرچه اصل زینت هیچگاه موجب حرمت نیست بلکه ...
0
8 سال 0 Answers 156 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ خواندن آن آیات و بلکه خواندن سوره هائی که آیه سجده دار واجب در آن است حرام ولی گوش دادن به آنها بلا مانع است البته سجده کردن در هنگام شنیدن آنها واجب ...
0
8 سال 0 Answers 139 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ احتیاط واجب آن است زنان حائض در دعای کمیل آیه مربوط به سوره سجده دار را تلاوت نکنند ولی خواندن بقیه دعا مانعی ندارد.
0
8 سال 0 Answers 148 views