سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ نداشتن مرجع تقلید، کفر نیست ولی انسان اگر بخواهد مطابق با احکام الهی عمل کند یا باید خودش صاحب نظر(مجتهد) باشد و یا باید از صاحب نظران استفاده کند و در ...
0
9 سال 0 Answers 214 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در شرطیت عدالت، اختلافی وجود ندارد و اگر بواسطه نداشتن شجاعت، مرجع تقلیدی قدرت اظهارنظر شرعی را نداشته باشد، در عدالت او شبهه ایجاد می شود. در فرض سئوال دوم نیز تکلیف در ...
0
9 سال 0 Answers 320 views

سوال
با سلام و تحیت؛ هم تقلید و هم عدول نیازمند دلیل است و به همین جهت، اگر اطمینان حاصل شده با توجه به مبانی معقول باشد، باید مطابق آن اطمینان عمل کرد.
0
9 سال 0 Answers 209 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که فرد اهل تحقیق نباشد، باید به دو نفر عالم خبره و اهل تشخیص رجوع کند و مطابق نظر آن دو عمل نماید، چراکه عمل بدون تقلید برای آدم غیر ...
0
9 سال 0 Answers 238 views

سوال
با سلام و تحیت؛ مقلد، در صورتی که مرجع تقلیدش حکم حاکم را بصورت مطلق حجت بداند، باید از حکم حاکم تبعیت کند و در غیر اینصورت، باید از نظر مرجع خود پیروی کند.
0
9 سال 0 Answers 213 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که دو مجتهد مساوی باشند، در ابتدا انسان می تواند به فتاوای هر یک از آنها عمل کند ولی بعد از عمل، نمی تواند به دیگری عدول کند. در مورد سئوال ...
0
9 سال 0 Answers 235 views

سوال
باسلام و تحیت؛ نتیجه گفته شده، با فرض سئوال تناقض دارد، چراکه اگر فرد مجتهد نباشد که نمی توانسته به اطمینان برسد، مگر اینکه در این مساله بالخصوص به اجتهاد رسیده باشد که از آن تجزی ...
0
9 سال 0 Answers 243 views