سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ در فرض سؤال در صورتی آن شخص اعلم از بقیّه باشد، اشکالی ندارد بلکه واجب است از او تقلید کند.
0
4 ماه 0 Answers 92 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال تعارضی وجود ندارد چراکه تکافؤ نیست بدین معنا که بین متعلق قائلین به اثبات و کسانی که ساکتند یا اینکه تشخیص را سخت می دانند اتحاد وجود ندارد. بنابراین اتباع از قول مثبتین متعین است.
0
3 سال 0 Answers 613 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت ؛ در فرض سؤال عدول از مجتهد در صورتی جایز است که فرد بداند مجتهد دیگر اعلم است یا احتمال اعلمیّت بدهد.
0
3 سال 0 Answers 604 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در میان علوم، فقه و اصول با بقیه متفاوت است. درست است که بقیه از مقدمات اعلمیت به حساب می آید لیکن اصول از مقدمات غریبه و ارکان اجتهاد به حساب آمده و فقه به این دلیل که ...
0
7 سال 0 Answers 439 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ اظهر به طور معمول اشاره به نوع دلالت دليل لفظي دارد ولي علي الاقوي اعم از اظهر است و هم شامل دليل لفظي است و هم شامل اجماع و ادله عقليه.
0
10 سال 0 Answers 548 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ ملاك در بقاي بر تقليد از ميت، عمل به عنوان اتباع از نظر مرجع تقليد است نه هيچ كدام از فروض مطروحه در سؤال.
0
10 سال 0 Answers 493 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ مورد از موارد تخصصي ست و قطع در موارد تخصصي، از متخصص مورد قبول است. بنابراين اگرتنها در صورتی که فرد مجتهد است و قدرت استنباط دارد، مي تواند به نظر خود عمل نمايد.
0
10 سال 0 Answers 540 views

سوال
جواب: باسلام و تحیت؛ در موارد خمس و زکات، هر دو موظفند عمل یکدیگر را صحیح دانسته و آثار صحت را مترتب کنند و در باب ارث و دیه، اختلاف فتوا و یا اختلاف در رای ...
0
10 سال 0 Answers 477 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در پاسخ به این سئوال لازم می دانم به مواردی اشاره کنم: اسلام ترکیبی ازمعارف الهی است که التزام بدانها مورد تایید و تاکید عقل و نیز قرآن و روایات اسلامی است؛ تاکید عقل بدانها ...
0
10 سال 0 Answers 456 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که خود شما اطمینان به اعلمیت کسی پیدا کرده اید، می توانید طبق اطمینان خودتان عمل کنید.
0
10 سال 0 Answers 353 views