سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در میان علوم، فقه و اصول با بقیه متفاوت است. درست است که بقیه از مقدمات اعلمیت به حساب می آید لیکن اصول از مقدمات غریبه و ارکان اجتهاد به حساب آمده و فقه به این دلیل که ...
0
4 سال 0 Answers 11 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ اظهر به طور معمول اشاره به نوع دلالت دليل لفظي دارد ولي علي الاقوي اعم از اظهر است و هم شامل دليل لفظي است و هم شامل اجماع و ادله عقليه.
0
7 سال 0 Answers 12 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ ملاك در بقاي بر تقليد از ميت، عمل به عنوان اتباع از نظر مرجع تقليد است نه هيچ كدام از فروض مطروحه در سؤال.
0
7 سال 0 Answers 12 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ مورد از موارد تخصصي ست و قطع در موارد تخصصي، از متخصص مورد قبول است. بنابراين اگرتنها در صورتی که فرد مجتهد است و قدرت استنباط دارد، مي تواند به نظر خود عمل نمايد.
0
7 سال 0 Answers 11 views

سوال
جواب: باسلام و تحیت؛ در موارد خمس و زکات، هر دو موظفند عمل یکدیگر را صحیح دانسته و آثار صحت را مترتب کنند و در باب ارث و دیه، اختلاف فتوا و یا اختلاف در رای ...
0
7 سال 0 Answers 10 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در پاسخ به این سئوال لازم می دانم به مواردی اشاره کنم: اسلام ترکیبی ازمعارف الهی است که التزام بدانها مورد تایید و تاکید عقل و نیز قرآن و روایات اسلامی است؛ تاکید عقل بدانها ...
0
7 سال 0 Answers 13 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که خود شما اطمینان به اعلمیت کسی پیدا کرده اید، می توانید طبق اطمینان خودتان عمل کنید.
0
7 سال 0 Answers 10 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در هر باب از فقه، باید از کسی تقلید کرد که در آن باب فقهی اعلم است؛ و اگر در ابواب مختلف فقهی اشخاص مختلفی اعلم باشند، تبعض در تقلید واجب ...
0
7 سال 0 Answers 14 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ نداشتن مرجع تقلید، کفر نیست ولی انسان اگر بخواهد مطابق با احکام الهی عمل کند یا باید خودش صاحب نظر(مجتهد) باشد و یا باید از صاحب نظران استفاده کند و در ...
0
7 سال 0 Answers 9 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در شرطیت عدالت، اختلافی وجود ندارد و اگر بواسطه نداشتن شجاعت، مرجع تقلیدی قدرت اظهارنظر شرعی را نداشته باشد، در عدالت او شبهه ایجاد می شود. در فرض سئوال دوم نیز تکلیف در ...
0
7 سال 0 Answers 12 views