سوال: مقام عصمت اختصاص به انبیاء و ائمه (ع) و حضرت زهرا (س)دارد یا در مود دیگران هم تصور میشود؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ عصمت اصطلاحی که همان مصونیت از گناه، خطا، سهو و نسیان که در اثر ایمان حقیقی و خود را در برابر حق مطلق دیدن و از خدا ترسیدن بدست می آید، مخصوص انبیاء وامامان معصوم(ع) است و در غیر آنان هم احتمال خطا و نیز سهو و نسیان و غفلت و حتی در مواردی وقوع در معصیت، امکان دارد اگرچه ممکن است در سایه ایمان و تقوای الهی، فرد دارای ملکه عدالت شده و احتمال گناه را به حداقل رساند.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 500 views 0