سوال: اگر چند سال باشد که یک زن مسلمان با یک مرد مسیحی ازدواج کرده باشد( فردی که معتمد مردم در مسائل دینی در این شهر هست و البته روحانی نیست، گفته باشد که این ازدواج صحیح است) و در این چند سال هم زندگی خوبی داشته اند و هر دو هیچ مشکلی با دین دیگری نداشته و مسائل را به خوبی رعایت کرده باشند، و بعد از چند سال زن از این موضوع اشکال داشتن ازدواجش با خبر شده باشد، چه باید بکند؟

سوال

با سلام و تحیت؛ به استناد نص صریح آیاتی از قرآن کریم و اجماع علمای اسلام، زناشویی زن مؤمن و مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نبوده و حرام است و در فرض سوال، نکاح باطل است، مگر اینکه مرد اسلام بیاورد که در این صورت باید مجدداً عقد خوانده شود. لازم به ذکر است به دلیل عدم اطلاع از حکم و نیز اعتماد به فرد به ظاهر مطلع گناهی متوجه زن و مرد نبوده است.


0
adminfaq 8 سال 0 Answers 98 views 0