سوال: اگر محیط بانی که بنا بر وظیفه شغلی مسلح بوده و مامور حفاظت از منابع طبیعی کشور است در حین انجام ماموریت به سهو، باعث قتل انسانی شود، حکمش چیست؟

سوال

با سلام و تحیت؛ “اگرچه استفاده سائل محترم از عبارت “سهو” مساله را مبهم می سازد، در عین حال با ذکر فروض و شقوق موضوع به پاسخ سؤال می پردازیم: در صورتی که فرد با قصد کشتن فرد دیگر، اقدامی کرده و مثلاً از روی علم و عمد به سمت فرد دیگر به طوری شلیک کند که به طور معمول کشنده است، این عمل از مصادیق قتل عمد بوده و حکم آن در فقه مذکور است؛ اما اگر فرد قصد کشتن نداشته باشد و عمداً کاری انجام دهد که به طور معمول کشنده نیست ولی به طور اتفاقی منجرّ به کشته شده طرف گردد، این نوع کار را شبه عمد و فاعل آن را قاتل شبه عمد می نامند؛ با این وجود توصیۀ اسلام در صورت بروز قتل عمد قصاص نیست کمااینکه قرآن کریم هم توصیه به قصاص نفرموده بلکه عفو و اغماض را بهتر و اخلاقی تر می داند و ما هم به تبع قرآن توصیه به عفو و بخشش می کنیم.”


0
adminfaq 10 سال 0 Answers 385 views 0