سلام؛ با سلام اینجانب می خواهم خودروئی خریداری نمایم که در حال حاضر مقداری پول کم دارم. نمایشگاه هایی در شهر در ازای دریافت چند چک مدت دار و یا سفته ، خودرو را می فروشند. آیا این امر حرام است؟ آیا می توان آن را نزول فرض کرد؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ از این جهت که زمان سهمی از قیمت را داراست، دریافت چک مدت دار و یا سفته در برابر فروش خودرو، ربا محسوب نمی شود.

 0
adminfaq 8 سال 0 Answers 109 views 0