سئوا: با درود؛ اگه فردی عمداً پشت به قبله نماز بخواند، نماز آن چه حکمی دارد؟ آیا نمازش باطل می شود؛ چرا ؟ و فرد چه نوع گناهی مرتکب شده است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ قطعاً باطل می شود؛ چون رو به قبله بودن در نماز شرط صحت است و همچنین اگر با چنین عملی به احکام الهی توهین شود، مرتکب گناه بسیار بزرگی شده اند.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 256 views 0