سئوال: ۱.آیا می توان به هنگام عقد نکاح، تعیین(پرداخت) مهریه از سوی زوج به صورت عندالاستطاعه قرار گیرد. ۲.اگر از طرف عاقد صیغه عقد دائم جاری شودودر تعیین مهریه نوع پرداخت آن(اعم از عندالاستطاعه یا عندالمطالبه)ذکر نشود تکلیف چیست؟

سوال

باسلام و تحیت؛ پاسخ سئوال اول، فرض سئوال مانعی ندارد.
پاسخ سئوال دوم؛ در فرض سئوال، عند المطالبه محسوب خواهد شد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 353 views 0