سئوال: گوش دادن به ترانه هایی که در آن فقط زن می خواند، چه حکمی دارد ؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ صرف گوش دادن در صورتی که خوف افتادن در گناه نباشد، ظاهراً معلوم نیست حرام باشد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 201 views 0