سئوال: گناهان کبیره به کدام گناهان گفته می شود؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ کما اینکه در ملحقات پایانی رساله نیز به این مسئله اشاره شده است، گناهان کبیره به گناهانی گفته می شود که قرآن و سنّت بطور صریح به مرتکبان آنها وعدۀ عذاب و آتش جهنم داده است و تعداد آنها نیز کم نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 213 views 0