سئوال: چنانچه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشند، تکلیف دیه چگونه خواهد بود؟ آیا بر عهده بیت المال است یا خیر؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ دولت اسلامی موظف است این نوع موارد را با دقت، شناسائی و راههای تدارک و جبران آنها را اگرچه از بیت المال باشد، ارائه دهد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 347 views 0