سئوال: پولهایی که به عناوین مختلف از طریق نمایندگان دولت به عنوانه هدیه ولی‌ در اصل رای جهت خریدن آرا به اقشار ملت داده میشود با توجه به اینکه از بیت المال می‌باشد و بنده به عنوان یک نفر رضایت ندارم گرفتن آن چه حکمی دارد؟ در صورت حرمت، آیا افرادی که در این راه کمک به دولت میکنند در گناه شریک هستند یا خیر؟ ملتمس دعا

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر ثابت شود که دولت این پولها را برای خرید رای استفاده کرده، مرتکب کار خلافی شده و ضامن پولهائی است که از این طریق در اختیار مردم قرار داده است و این پول اگر از انفال و بیت المال باشد، مردم می توانند تصرف کنند چراکه حقشان است اما دولت نسبت به خزانه، ضامن است و اگر از بانکها و موسسات مالی، برداشت کرده باشد، باید آنها را به موسسات مذکور بازگرداند چراکه این پول، متعلق به مردم است. هر فردی نیز که در این مسیر، یا دولت همکاری کند، شریک در جرم و گناه است؛ مردم باید هوشیار باشند رای خود را در مسیر ابراز شخصیت سیاسی، فرهنگی و معرفتی قرار دهند و در ازای مبالغ مختلف، آن را در معرض معامله قرار ندهد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 288 views 0