سئوال: پسری با دختری زنا کرده و دختر حامله شده است؛ آیا می توان پسر را مجبور کرد تا با آن دختر ازدواج کند؟ برای جلوگیری از ضایع شدن حق دختر چه باید کرد؟ با تشکر پایگاه اطلاع رسانی مرجعیت شیعه

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ چه در فرض سئوال و چه در غیر آن، مرد و یا پسر را نمی توان مجبور به ازدواج با زن نمود و در صورتی که زن با میل تن به این کار نداده باشد، مرد باید مهرالمثل زن را به وی بدهد.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 480 views 0