سئوال: وضو گرفتن زن آنجا که نامحرم او را ببیند چگونه است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ دیدن وضو گرفتن زن توسط نامحرم، وضو را باطل نمی کند اگرچه اگر این نگاه با شهوت باشد، حرام است.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 344 views 0