سئوال: هرگاه پزشک مرد یا زنی را عقیم کند، آیا باید دیه بپردازد؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ همانطوریکه در مساله ۳۷۶۱ از رساله ویراست دوم نیز بدان اشاره شده است، در صورتیکه عقیم نمودن جایز نبوده و ممنوع باشد، عقیم کننده هم مرتکب گناه شده و هم ضامن دیه است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 129 views 0