سئوال: موسیقی چه حکمی دارد؟ آیا آواز زن حرام است؟

سوال

با سلام و تحیت؛ موسیقی اگر متناسب با مجالس لهو و لعب نبوده و موجب تحریک نگردد، مشکلی ندارد.

آواز زن نیز، اگر موجب تحریک نباشد مانعی ندارد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 347 views 0