سئوال: من کاسب هستم. یک سری افراد به ما اجناسی پیشنهاد می دهند کمی شبهه دار است. مثلاً قیمت یک جنس که ۲۰۰۰تومان هست را به قیمت ۱۷۰۰ می فروشند، یعنی می خرند ۲۰۰۰ با چک و بنابر اقتضای نیاز، بصورت نقد می فروشند به ۱۷۰۰ و در بازار به اجناس اسکنتی معروف است.

سوال

با سلام و تحیت؛ فرض سئوال مانعی ندارد چراکه خود زمان، دارای ارزش و قیمت است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 121 views 0