سئوال: من دختری هستم در آستانه ازدواج اما افضا هستم؛ آیا مشکلی برای رابطۀ جنسی با همسرم دارم؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتی که همسر آیندۀ شما فرد افضا کننده باشد، رابطۀ با او در صورت عدم ترمیم، حرام ابدی است ولی در صورت ترمیم مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 273 views 0