سئوال: مقدار انحراف از قبله چند درجه بلامانع است.چون در اغلب مساجد بزرگ و کوچک این مسئله رعایت نمی شود و برای مومنان مسئله ساز شده

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ باید طوری بایستند که عرفاً بگویند به طرف قبله ایستاده است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 261 views 0