سئوال: مقدارانحراف آگاهانه و یا نا آگاهانه از قبله چند درجه بدون اشکال است؟ آگاهانه از این جهت می گویم که دربرخی از مساجد دیده می شود با اینکه با استفاده از ابزارهای امروز ماننداینترنت مسیر و زاویه درست هرنقطه ازکره زمین، نسبت به قبله مشخص می شود. با این حال باز هم آنها به سمت همان مسیری نماز می خوانند که در قدیم مرسوم شده. مثلاً مصلّای بزرگ تبریز خودش چند درجه نسبت به جهت دقیق قبله با سمتی که الآن به نماز می ایستند، زاویه دارد و این نمونه آشکار هرچند کم است چه رسد به مکانهائی که۱۰الی۲۰درجه کج می ایستند.

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در نماز لازم است طوری به سمت قبله ایستاد که عرفاً بگویند به “طرف قبله ایستاده”؛

بنابراین انحراف از قبله به میزانی که موجب نشود خلاف این را بگویند، ایرادی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 224 views 0